lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

จัดมาให้เลย เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2560

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบ  นโยบาย คสช.

***************

 

1.             ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ   คสช.

ก.      ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ                         

ข.      ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ค.      ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

เจตนารมณ์ ของ คสช. : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิม รัฐบาลปกติได้ใช้อำนาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

2.             คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด

ก.      10   กันยายน  2557                                           ค. 12   กันยายน  2557

ข.      11   กันยายน  2557                                           ง. 13   กันยายน  2557

ตอบ   ค. 12   กันยายน  2557

 

3.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้านอะไรบ้าง

ก.       11  ด้าน                                                                 ค. 10  ด้าน

ข.       15  ด้าน                                                                 ง. 14  ด้าน

ตอบ   ก. 11  ด้าน

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

4.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกคืออะไร

ก.      การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ข.      การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ค.      การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

ง.      การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

5.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็นกี่ระยะ

ก.       2  ระยะ                                                                 ค. 4  ระยะ

ข.       3  ระยะ                                                                 ง. ระยะเดียว

ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่

ระยะเร่งด่วน     -  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้

ระยะกลาง  - ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ 

ระยะยาว  - ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่ 

6.             ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ข้อ

ก.       5  ข้อ                                                                      ค. 12  ข้อ

ข.       10  ข้อ                                                                   ง. 15  ข้อ

ตอบ  ค. 12  ข้อ     ได้แก่

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จัก ดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

7.             ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.  ข้อแรก ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ คืออะไร

ก.      กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ข.      มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ค.      มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ง.       ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

<a style="color: #555

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี

****************

 

1.             ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทง

ก.ประเพณีไหลเรือไฟ                                                       ข. ประเพณียี่เป็ง

ค.ประเพณีงานปอยหลวง                                                 ง. ประเพณีลอยกะทง

เฉลย   ค.

 1. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      นครพนม                                                                      ข. แม่ฮ่องสอน

ค.เชียงใหม่                                                                           ง. เพชรบูรณ์

เฉลย    ข.

 1. ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      ชัยนาท                                                                          ข. ตราด

ค.สมุทรปราการ                                                                  ง. ชลบุรี

เฉลย   ง.

 1. ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของภาคใด

ก.      ภาคใต้                                                                            ข. ภาคเหนือ

ค.ภาคกลาง                                                                           ง. ภาคอีสาน

เฉลย   ก.

5.             ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      เชียงใหม่                                                                       ข. ตราด

ค.เพชรบูรณ์                                                                         ง.เลย

เฉลย   ค.

 1. ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นของภาคใด

ก.      ภาคเหนือ                                                                      ข. ภาคกลาง

ค.ภาคใต้                                                                                ง. ภาคอีสาน

เฉลย   ง.

7.             ประเพณีบูชาอินทขีลเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดใด

ก.       เชียงใหม่                                                                       ข. เชียงราย

ค.แม่ฮ่องสอน                                                                      ง.ตราด

เฉลย    ก.

 1. คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึงอะไร

ก.      ผูกญาติ                                                                          ข. ผูกมิตรสหาย

ค.   ผูกพันธ์                                                                         ง. ผูกมิตรภาพ

เฉลย   ง.

 1. ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของภาคใด

ก.      ภาคกลาง                                                                       ข. ภาคเหนือ

ค.ภาคอีสาน                                                                         ง.ภาคใต้

เฉลย   ข.

 1. ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดใด

ก.      เชียงใหม่                                                                       ข. เชียงราย

ค.   ลำปาง                                                                            ง. ลำพูน

เฉลย   ค.

11.      ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคอีสาน

ก.      ประเพณีแห่ผีตาโขน                                                  ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ

ค.   ประเพณีไหลเรือไฟ                                                   ง. ประเพณีงานปอยหลวง

เฉลย  ง.

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคใต้

ก.ประเพณีการแห่นก                                                        ข. ประเพณีการแข่งโพน

ค.ประเพณีวิ่งควาย                                                              ง. ประเพณีกินผัก

เฉลย   ค.

13.      ประเพณีการแข่งโพนเป็นของจังหวัดใด

ก. นราธิวาส                                                                         ข. ชลบุรี

ค.  พัทลุง                                                                              ง. พังงา

เฉลย  ค.

 

14.      ประเพณีการแห่นกจัดขึ้นที่จังหวัดใด

ก.      สงขลา                                                                        ข. นราธิวาส

ค.  นครพนม                                                                    ง. เพชรบูรณ์

เฉลย   ข.

15.      ประเพณีการแห่นกจัดขึ้นเพื่ออะไร

ก.      เพื่อความสนุกสนาน                                               ข. เพื่อความรัก ความสามัคคี

ค.   เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง                              ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย  ง.

16.      ประเพณีกินผักเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทยเชื้อสายใด

ก.      ลาว                                                                              ข. ญวน

ค.  เวียดนาม                                                                     ง. จีน

เฉลย  ง.

17.      ประเพณีลากพระของภาคใต้จัดขึ้นในวันสำคัญใด

ก.      วันลอยกระทง                                                           ข. วันเข้าพรรษา

  ค.   วันสงกรานต์                                                             ง. วันออกพรรษา

เฉลย   ง.

18.      ประเพณีกำฟ้าจัดขึ้นที่จังหวัดใด

ก.       สระบุรี                                                                           ข. ชลบุรี

ค.    นครนายก                                                                    ง. นครสวรรค์

เฉลย   ก.

19.      คำว่า   กำฟ้า  หมายถึงข้อใด

ก.       การขอบคุณฟ้า                                                             ข. การนับถือฟ้า

ค.    การขอขมาฟ้า                                                             ง. การขอพรฟ้า

เฉลย   ข.

20.      ประเพณีสู่ขวัญข้าวจัดที่จังหวัดใด

ก.       สมุทรปราการ                                                              ข. สระบุรี

ค.นครนายก                                                                         ง. ตราด

เฉลย   ค.

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกบ่อยๆ

(ใช้สอบครู สพม. สพฐ.อบจ.ทุกจังหวัด และกทม.)

    

 1. ความรอบรู้

    1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน  (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)

    1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

    1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  

        ข้อสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

     1.4.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / พ.ศ. 2545 / พ.ศ.2553  

          1.4.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 / พ.ศ.2553 (อันนี้ไม่ค่อยออก)

          1.4.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

          1.4.4 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547/พ.ศ.2551/พ.ศ.2553           

           1.4.5 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

           1.4.6 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.25541

           1.4.7 กฏหมาย การบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ  

                  - ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2548

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัิติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

-      พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

 2. ความสามารถทั่วไป

     2.1 ด้านตัวเลข  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

     2.2 ด้านภาษาไทย  (ทอสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ การสรุปตีความ ขยายความ เรียงความ สะกดคำ แต่งประโยค   คำศัพท์) 

     2.3 ด้านเหตุผล  มีเกี่ยวกับรูปภาพด้วย   อุปมาอุปมัย

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ

3.1 วินัยและการรักษาวินัย

     3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

     3.3 มาตฐานวิชาชีพครู

     3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู

     3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

 

ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

    1.1 หลักสูตรการเรียนการสอน   

    1.2 การจัดการเรียนรู้ 

    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

    1.4 การพัฒนาผู้เรียน

    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

    1.6 การวิจัยทางการศึกษา

    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

ความรอบรู้

1.   เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องรออีกกี่ปี จึงจะขอใหม่ได้

1.   2  ปี                                                                                        2. 5   ปี

3.    ไม่เกิน  5  ปี                                                                         4.  3   ปี

ตอบ  5  ปี

2.     ข้อใดจับคู่เหตุการณ์ภัยพิบัติภัยไม่ถูกต้อง

1. พายุนาร์กีส - พม่า                                                                2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3. พายุไต้ฝุ่น  - ไต้หวัน                                                            4. พายุมูจีแก   -  เวียดนาม

ตอบ   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3.     เพราะเหตุใดการแถลงข่าวระเบิดราชประสงค์ และสาธรจึงต้องมีการรายงานข่าว ทั้ง ภาษาไทย จีน อังกฤษ

1.  สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ                                                                                      

2.  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3.  เพื่อรายงานสถาณการณ์ให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย                                                

4. เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

ตอบ  4.เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

4.   กรณีเหตุการณ์เหยียบกันตาย 700 กว่าคนเกิดขึ้นที่ใด    

1.  เมืองเซินเจิ้น   จีน                                                               2. เมืองนิวเดลี    อินเดีย

3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย                                                4.เมือง

ตอบ  3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย 

5.      ประเทศใดในอาเซียนที่เข้าร่วมกลุ่ม G20

1.    อินโดนีเซีย  ไทย                                                               2. ไทย   พม่า

3.    ลาว   อินโดนิเซีย                                                                4. มาเลเซีย   สิงคโปร์

ตอบ  1. อินโดนีเซีย   ไทย 

6.      ใคร สามารถทำการสอนโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพได้

1. ผู้บริหารการศึกษา                                                                 2. ครู

3.ผู้บริหารสถานศึกษา                                                               4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ตอบ   4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

7.      การเลี้ยงควายไทย เป็นภูมิปัญญาแบบใด

1.   วรรณกรรมพื้นบ้าน                                                           

2.   กีฬาภูมิปัญญาไทย

3.    ศิลปะการแสดง                                                                                  

4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)

ตอบ   4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เพื่อสิ่ง ใดต่อไปนี้

ก. การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

ข. การพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสองระดับ

ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

2. การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อยู่ในหนังสือ เล่มใด

ก. อยู่ในเล่ม 125 ตอนที่ 35 ก

ข. อยู่ในเล่ม 127 ตอนที่ 45 ก

ค. อยู่ในเล่ม 129 ตอนที่ 55 ก

ง. อยู่ในเล่ม 131 ตอนที่ 65 ก

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 2

ข. ฉบับที่ 3

ค. ฉบับที่ 4

ง. ฉบับที่ 5

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ใช้เป็นปีที่เท่าไรในรัชการปัจจุบันข้อใดถูกต้อง

ก. เป็นปีที่ 35 ในรัชการปัจจุบัน

ข. เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน

ค. เป็นปีที่ 55 ในรัชการปัจจุบัน

ง. เป็นปีที่ 65 ในรัชการปัจจุบัน

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มีกี่มาตรา

ก. 4 มาตรา

ข. 5 มาตรา

ค. 6 มาตรา

ง. 7 มาตรา

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ใด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

8.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

ก. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คาแนะนาและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ

ข. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คาแนะนาของสภาการศึกษาแห่งชาติ

ค. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา

ง. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคาแนะนาของรัฐสภา

10. การยกเลิกความใน มาตรา 37 พรบ.กศช. 42 / 45 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็น มาตราใด

ก. มาตรา 3

ข. มาตรา 4

ค. มาตรา 5

ง. มาตรา 6

11. จากมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้เพิ่มความ ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตราใดแห่ง พรบ.กศช. /2542 และ แก้ไข 2545

ก. มาตรา 37

ข. มาตรา 38

ค. มาตรา 39

ง. มาตรา 40

12. ในมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และให้ใช้ ข้อความนี้แทน “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา ได้ยึดอะไรเป็นสาคัญของมาตรานี้

ก. เขตพื้นที่การศึกษา

ข. ระดับของการศึกษา

ค. จานวนสถานศึกษา

ง. จานวนประชากร

13. การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในข้อใดเป็นผู้มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. รัฐมนตรีโดยคาแนะนาและยินยอมของสภาการศึกษา

ข. รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา

ค. รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของรัฐสภา

ง. คณะรัฐมนตรี

14. กรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง ในการจัดการศึกษา ในกรณีนี้ ข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

15.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของ แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ต้องตรา พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขึ้นมา

ก. เกิดความไม่คล่องตัว

ข. เกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา

ค. เกิดปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่า

ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

16. กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของ เขตพื้นที่การศึกษาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. การจัดการศึกษาทางไกลและการให้บริการในเขตพื้นที่การศึกษา

ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย

ค. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯ

ง. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ

17. การแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีกฎหมาย ตราเป็นพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา มีทั้งหมดกี่ฉบับ

ก. จานวน 1 ฉบับ

ข. จานวน 2 ฉบับ

ค. จานวน 3 ฉบับ

ง. จานวน 4 ฉบับ

18. ใครทาหน้าที่เป็นประธานคณะทางานเตรียมข้อมูล ปรับลด- เพิ่ม จานวนเขตพื้นที่การศึกษา และร่างประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก. นายชินภัทร ภูมิรัตน์

ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ค. นายธงทอง จันทรางศุ

ง. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์

19. มาตราใดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กล่าวถึงสถานศึกษเอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ก. มาตรา 4

ข. มาตรา 3

ค. มาตรา 2

ง. มาตรา 1

20. ข้อใดกล่าวถึง มาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ถูกต้อง

ก. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. พรบ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. พรบ.นี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

21. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

1. ง 2.ข 3.ข 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 8.ค 9.ค 10.ก 11.ข

12.ก 13.ข 14.ก 15.ง 16.ก 17.ค 18.ค 19.ก 20.ข 21.ก

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบวิชาชีพครู

( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

คาสั่ง จงเลือกคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคาใด?

ก. กริยา ข.จริยา ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข.จริยา

 

2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง?

ก. จรรยาบรรณ ข. สัตยาบรรณ

ค. มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบ ก. จรรยาบรรณ

 

3. ข้อใดคือความหมายของคาว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?

ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ

ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ

 

4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กาหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?

ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กาหนดไว้ในกฎหมายใด?

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546

ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

 

6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ก. 18ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์

ค. 20ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

ตอบ ข.ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

7. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?

ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์

ค. 20ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

ตอบ ง. ไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจานวนกี่มาตรฐาน?

ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน

ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน

ตอบ ก. 3 มาตรฐาน

 

9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กาหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?

ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ

ง. มาตรฐานการสอน

ตอบ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

 

10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจานวนเท่าใด?

ก. 4 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ

ค. 6 จรรยาบรรณ ง. 7 จรรยาบรรณ

ตอบ ข. 5จรรยาบรรณ

 

11.จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่?

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

12. หน่วยงานใดเป็นผู้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู?

ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. คุรุสภา

 

13. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจานวนกี่ข้อ?

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ก. 6 ข้อ ข. 7ข้อ ค. 8 ข้อ ง. 9 ข้อ

ตอบ ง. 9 ข้อ

 

14. ข้อใดไม่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539

ก.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์

ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

ง. ไม่มีคาตอบ

ตอบ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

 

15. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต

มีสิทธิกล่าวกาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด?

ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบ ก. คุรุสภา

 

16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ(แอ๊คกรุ๊ป)ของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?

ก. พ้น 1 ปี ข. พ้น 2 ปี ค. พ้น 3 ปี ง. พ้น 4 ปี

ตอบ ก. พ้น 1 ปี

 

17. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ(แอ๊ค)ของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบ ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 

18. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน?

ก. 4 สถาน ข. 5สถาน ค.6สถาน ง. 7สถาน

ตอบ ข. 5 สถาน

 

19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู?

ก. ยกข้อกล่าวหา ข.ตักเตือน

ค. ภาคทัณฑ์ ง. ตัดเงินเดือน

ตอบ ง. ตัดเงินเดือน

 

20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจานวนกี่ปี?

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ก. ไม่เกิน 3 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี

ค. ไม่เกิน 5 ปี ง. ไม่เกิน 6 ปี

ตอบ ค. ไม่เกิน 5 ปี

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

1. การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด

ก. การวัดเชาว์ปัญญา

ข. การวัดผลสัมฤทธิ์

ค. การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ง. การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน

ตอบข้อ ข. การวัดผลสัมฤทธิ์

2. การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด

ก. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข. การวัดผลการสอบระหว่างภาค

ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน

ง. การวัดผลการทาแบบฝึกหัด

ตอบข้อ ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน

3. การวัดผลการศึกษา จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด

ก. คุณภาพของเครื่องมือ

ข. คุณภาพของนักเรียน

ค. คุณภาพของนักเรียน

ง. คุณภาพของสถานศึกษา

ตอบข้อ ก. คุณภาพของเครื่องมือ

4. การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่ จึงต้องมีการกาหนด ตามข้อใด

ก. คะแนนมาตรฐานที (T-score)

ข. คะแนนมาตรฐานซี (Z-score)

ค. คะแนนค่าที ( T - test)

ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี

ตอบข้อ ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี

5. ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27 คะแนน ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด

ก. นักเรียน เรียนดี

ข. นักเรียน เรียนอ่อน

ค. นักเรียนต้องปรับปรุง

ง. ต้องนาไปเทียบคะแนนเต็ม

ตอบข้อ ง. ต้องนาไปเทียบคะแนนเต็ม

6. การวัดผล ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด ผลที่ได้จากการวัด คือ ข้อใด

ก. ระดับคุณภาพ

ข. คะแนน

ค. ระดับพัฒนาการ

ง. ผ่านกับไม่ผ่าน

ตอบข้อ ข. คะแนน

7. กระบวนการที่นาข้อมูลจากการวัดผล มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์

ก. การทดสอบ

ข. การวิเคราะห์

ค. การประเมินผล

ง. การตัดสินใจ

ตอบข้อ ค. การประเมินผล

8. การประเมินผลการศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดาเนินการ ในข้อใด

ก. มีความมั่นใจในผลประเมิน

ข. รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว

ค. สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก

ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน

ตอบข้อ ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน

9. เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคานึงถึงในการประเมินผลการศึกษา

ก. เจตคติของผู้เรียน

ข. ค่านิยม คุณธรรม

ค. ความสนใจทางาน

ง. ความรู้ความเข้าใจ

ตอบข้อ ค. ความสนใจทางาน

10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา

ก. ข้อมูล

ข. การตัดสินเกณฑ์

ค. ค่านิยม

ง. สรุปผล

ตอบข้อ ค. ค่านิยม

11. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?

ก. กิจกรรม ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น

ค. การวัดผล ง. การนาความรู้ไปใช้

ตอบข้อ ค. การวัดผล

12. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?

ก. ครูใหญ่ ข. ครูวิชาการ

ค. ครูผู้สอน ง. ครูประจาชั้น

ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน

13. ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?

ก. ประเมินผลก่อนการเรียน ข. ประเมินผลระหว่างเรียน

ค. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

ก. การประเมินผล คือการทดสอบ

ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน

ง. การวัดผล คือ การประเมินผล

ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

15. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?

ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง

ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน

ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่

ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

16. การวัดผลควรคานึงถึงข้อใด ?

ก. จัดให้ตรงกับเนื้อหา ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์

ค. จัดให้ตรงกับแผนการสอน ง. จัดให้ตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ตอบข้อ ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์

17. การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด ?

ก. สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี

ข. ช่วยเพิ่มความสนใจการเรียนของนักเรียน

ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน

ง. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนของนักเรียน

ตอบข้อ ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน

18. องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกาหนดการประเมินผล ?

ก. หลักสูตร ข. เนื้อหาวิชา

ค. ความคิดรวบยอด ง. จุดประสงค์การเรียนรู้

ตอบข้อ ง. จุดประสงค์การเรียนรู้

19. ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผล คือข้อใด ?

ก. เลือกใช้วิธีวัดผล ข. สร้างเครื่องมือวัดผล

ค. กาหนดจุดประสงค์ของการวัดผล ง. จัดทาตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา

ตอบข้อ ค. กาหนดจุดประสงค์ของการวัดผล

20. การสร้างข้อทดสอบนักเรียนระดับ ป.1 ควรเน้นในเรื่องใด ?

ก. ตัวเลือก 4 ตัว ข. ความรู้ความจา

ค. ให้อักษรตัวโต ง. ใช้รูปภาพแทนข้อความให้มาก

ตอบข้อ ข. ความรู้ความจา

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

1. สมรรถะของครูต่อการประกอบอาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามข้อใดมากที่สุด

ก. เพื่อนครูและนักเรียนรักใครเชื่อถือไว้วางใจ

ข. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพครู

ค. ช่วยส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

ง. ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความก้าวหน้า

 

2. จรรยาบรรณครูในข้อใดที่สาคัญที่สุดต่ออาชีพครู

ก. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

ข. รัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กาลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์

ค. ไม่ทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

ง. อบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

3. เด็กชายเล็ก เป็นเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ชอบหนีเรียนไปเล่นเกมและชกต่อยกับนักเรียนต่างโรงเรียน จนคู่กรณี มาเอาเรื่องถึงโรงเรียน ถ้าท่านเป็นครูประจาชั้นของเด็กชายเล็กจะดาเนินการอย่างไร

ก. ว่ากล่าวตักเตือน

ข. อบรม สั่งสอน และตัดคะแนนความประพฤติให้ปรับพฤติกรรมใหม่

ค. มอบหมายให้ทากิจกรรมเพื่อให้รับผิดชอบ

ง. อบรม สั่งสอน และดูแลให้ใกล้ชิด ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและให้เพื่อนๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ครูด้วย

 

4. ท่านมีชั่วโมงสอนเวลา 09.30 – 10.30 น. และท่านเป็นคนสอนหนังสือสนุก นักเรียนชอบใจหัวเราะครื้นเครงเรียนอย่างมีความสุขปรากฏว่าเลยเวลา 10.30 น. ไปแล้วเนื้อหา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ยังสอนไม่จบท่านจะทาอย่างไร

ก. หยุดสอนทันทีเมื่อหมดเวลา

ข. มอบหมายให้นักเรียนไปอ่านเอง

ค. ของชั่วโมงจากครูที่สอนในชั่วโมงต่อไป

ง. สอนไปเรื่อยๆ จนหมดเนื้อหา

 

5. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนของครูตามจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ก. ครูสมชายมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ

ข. ครูสมรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กาลังศิษย์ด้วยความยุติธรรม

ค. ครูสมใจมีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

ง. ครูสมจิตไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ครูสมศรีให้นักเรียน ป. 1 มาอ่านหนังสือให้ฟังทุกเช้าและพักกลางวัน

ข. ครูเมตตาอบรมนักเรียน ป. 6 ที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียน

ค. ครูสมหมายไปเยี่ยม ด.ช. ปอ ที่ขาดเรียน

ง. ครูวิโรจน์สอนพิเศษหลังโรงเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อน เพราะผู้ปกครองร้องขอ

 

7. “การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและ ความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ” จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ” หมายถึงข้อใด

ก. บุคคลผู้ทางานอานวยประโยชน์สุขของประชาชน

ข. บุคคลผู้ทางานตามกฎระเบียบ

ค. บุคคลผู้แบ่งเบาภารกิจของพระราชา

ง. บุคคลผู้ปกครองตนด้วยศีลธรรมจริยธรรม

 

8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 มีกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ      ข. 7 ข้อ     ค. 9 ข้อ     ง. 12 ข้อ

 

9. ข้อใดไม่ใช่ความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ก. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกวิชาชีพครู

ข. รักษามาตรฐานวิชาชีพครู

ค. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

ง. พัฒนาวิชาชีพครู

 

10. “ครูต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิชาการสังคม และการเมืองอยู่เสมอ” ตรงกับคุณธรรมข้อใด

ก. อิทธิบาท 4      ข. พรหมวิหาร 4      ค. ฆราวาสธรรม 4       ง. สมชีวิธรรม 4

 

11. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความรัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์” ข้อความนี้สอดคล้องกับคุณธรรม ในข้อใด

ก. สังคหวัตถุ 4     ข. อิทธิบาท     4 ค. พรหมวิหาร 4     ง. ฆราวาสธรรม 4

 

12. บุคคลใดทาผิดจรรยาบรรณครู

ก. ประชามักจะหาเวลาสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ

ข. ดวงดาวสมัครเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพ กับสถาบันจอร์นโรเบิรต์พาวเวอร์

ค. สมศักดิ์สมัครเข้าร่วมชมรมวิชาชีพครูและคุรุสภาพร้อมๆกัน

ง. นงนุช สอนเสริมให้นักเรียน ชั้น ป. 6 โดยเก็บค่าสอนวันละ 20 บาท

 

13. “ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ” ข้อความนี้ครูต้องมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูอย่างไร

ก. มีชีวิตที่มั่นคงและสุขสบาย

ข. พัฒนาตนเองได้ตามความสามารถ

ค. ทางานได้สะดวก มีกฎระเบียบน้อยกว่า ข้าราชการอื่นๆ

ง. มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน

 

14. ท่านจะยึดหลักธรรมใดบ้างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานได้ดีที่สุด

ก. พรหมวิหาร 4 และอิทธิบาท 4

ข. สังคหวัตถุ 4 และ ฆราวาสธรรม 4

ค. อิทธิบาท 4 และฆราวาสธรรม 4

ง. สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4

 

15. ครูต้องประพฤติตนตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการที่ทางสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกาหนด เพราะอะไร

ก. ต้องดาเนินชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย

ข. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

ค. ต้องนาความรู้และความเปลี่ยนแปลงมาอบรมสั่งสอนศิษย์

ง. ครูเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คน ในชุมชนมากกว่าข้าราชการอื่น

 

16. อะไรเป็นตัวควบคุมให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจนสามารถทางานและร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีความสุข

ก. ทัศนคติของบุคคล

ข. ค่านิยมในการทางาน

ค. จริยธรรมการแสดงออก

ง. อุดมการณ์ในการทางานร่วมกัน

 

17. ข้อใดไม่ถือว่ามีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539

ก. เป็นสมาชิกชมรมนักบริหารการศึกษา

ข. เป็นผู้นากลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค. ไปทาบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจา

ง. เป็นที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

18. คุณธรรมคู่ใดถูกกล่าวไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539

ก. อุตสาหะ วิริยะ      ข. เมตตา เอาใจใส่      ค. ความตั้งใจ กรุณา      ง. อดทน อดกลั้น

 

19. การมีเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อพฤติกรรมใดของครูมากที่สุด

ก. ความตั้งใจในการสอน           ข. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน

ค. การพัฒนาตน                      ง. การวางแผนการจัดการเรียนรู้

 

20. การปรับตนสาคัญอย่างไรต่อวิชาชีพครู

ก. เป็นสิ่งกระตุ้นให้รับผิดชอบต่อหน้าที่

ข. ช่วยให้เกิดการยอมรับ

ค. ช่วยให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ

ง. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 

 

เฉลยแนวข้อสอบ

1. ง. ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความก้าวหน้า

2. ข. รัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กาลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์

3. ง. อบรม สั่งสอน และดูแลให้ใกล้ชิด ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและให้เพื่อนๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ครูด้วย

4. ง. สอนไปเรื่อยๆ จนหมดเนื้อหา

5. ค. ครูสมใจมีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

6. ง. ครูวิโรจน์สอนพิเศษหลังโรงเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อน เพราะผู้ปกครองร้องขอ

7. ก. บุคคลผู้ทางานอานวยประโยชน์สุขของประชาชน

8. ก. 5 ข้อ

9. ก. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกวิชาชีพครู

10. ก. อิทธิบาท 4

11. ค. พรหมวิหาร 4

12. ง. นงนุช สอนเสริมให้นักเรียน ชั้น ป. 6 โดยเก็บค่าสอนวันละ 20 บาท

13. ง. มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน

14. ง. สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4

15. ข. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

16. ก. ทัศนคติของบุคคล

17. ก. เป็นสมาชิกชมรมนักบริหารการศึกษา

18. ข. เมตตา เอาใจใส่

19. ค. การพัฒนาตน

20. ค. ช่วยให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
พิม
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-8 จากทั้งหมด 8 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม614,595 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด403,688 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ส.ค. 2561

CONTACT US

0863623059
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก