lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ฟรี!! แนวข้อสอบกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าของร้าน

แจกแนวข้อสอบกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.       ข้อใดคือหนังสือราชการ?

ก.  เอกสารของทางราชการ

ข.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น

ค.  เอกสารโต้ตอบในราชการ

ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

 

2.       หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?

ก.  คำแนะนำ

ข.  แถลงการณ์

ค.  หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ

ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

ตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

 

3.       ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?

ก.  เรียน                                                                            

ข.  เสนอ

ค.  กราบเรียน                                                                  

.  ขอประธานกราบเรียน

ตอบ  ก.  เรียน

 

4.       “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น

ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย

ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา

ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

 

5.       หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด?

ก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน

ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน

ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ

 

6.       กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?

ก.  2  คน                                                                            

ข.  3  คน

ค.  4  คน                                                                            

ง.   เท่าใดก็ได้

ตอบ  ข.  3  คน

 

7.       ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?

ก.  ขอแสดงความนับถือ                                                

ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ

ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                  

ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ

 

8.       ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?

ก.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506                                      

ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516

ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526                                      

ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536

ตอบ  ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526

 

9.       หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?

ก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                              

ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                  

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

 

10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด?

ก.  หนังสือสั่งการ                                                          

.  หนังสือแถลงข่าว

ค.  หนังสือแถลงการณ์                                                  

ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

 

11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?

ก.  ด่วน                                                                              

ข.  ด่วนที่สุด

ค.  ด่วนมาก                                                                      

ง.  ด่วนภายใน

ตอบ  ค.  ด่วนมาก

 

12.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?

ก.  ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด

ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด

ค.  ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด

 

13.    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?

ก.  หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข.  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ง.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตอบ  ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

14.    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?

ก.  หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

ข.  ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่

ออกหนังสือ

ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 

15.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?

ก.  สด และ  สภ                                                                

ข.  ตง และ รส

ค.  ตผ  และ สภ                                                                

ง.  สตง และ สลร

ตอบ    ค.  ตผ  และ สภ

 

16.    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?

ก.  สมเด็จพระบรมราชชนนี

ข.  พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า

ค.  สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

17.    คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด?

ก.  คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ

ข.  การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร

ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

ง.  การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

ตอบ  ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

18.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?

ก.  เลขาธิการ ก.พ.

ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

ค.  เลขาคณะรัฐมนตรี

ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

 

19.    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?

ก.  2 ประเภท                                                                    

ข.  3 ประเภท

ค.  4 ประเภท                                                                    

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข.  3 ประเภท

 

20.    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?

ก.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน

ข.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน

ค.  ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว

ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

ตอบ  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม614,595 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด403,688 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ส.ค. 2561

CONTACT US

0863623059
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก