lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) ใช้สอบวุฒิ ปวส. ทุกตำแหน่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

ใช้สอบวุฒิ ปวส. ทุกตำแหน่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560

**********************************

Reading Comprehension

แนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง

Directions: Read the following passages and choose the best answer for each question.

(คำสั่ง : อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

Passage 1

Nang Yai, a form of shadow pupetry and an ancient mode of amusement for Thailand’s aristocracy, is a combination of several art forms including designing, carving on cowhide, manual manipulation, music, and literature. Performed in various royal ceremonies to praise the power and glory of the king, Nang Yai, which mainly related to the related to the monarchy and heroic deeds, often derived from such epics as the Maha-Bharata, Ramayana, and Ramakian (the Thai version of the Indian epic Ramayana).

Nang Yai performances involve shadow pupets made from tanned cowhide and fashioned into figures of humans, animals, places and other objects. In keeping with the story and narration, pupeteers manipulate the puppets while a pipat musical ensemble plays in the background. Puppeteers work their puppets both from in front and behind a white screen illuminated from behind to reflect shadows onto the screen.

หนังใหญ่ คือ การเชิดหุ่นเงาและเป็นความบันเทิงในสมัยโบราณของขุนนางในประเทศไทย การแสดงนี้ผสมผสานศิลปะหลายแขนง เช่น การออกแบบ การแกะสลักหนังวัว การเคลื่อนไหวมือ ดนตรี และวรรณคดี เข้าด้วยกันในพิธีหลวง (Royal Ceremonies) หลายๆ พิธี มีการแสดงหนังใหญ่เพื่อสรรเสริญพระราชอำนาจและพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ หนังใหญ่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และวีรกรรมต่างๆ มักมีที่มาจากมหากาพย์ต่างๆ เช่น เรื่องมหาภาระตะ รามายานะ และรามเกียรติ์ (เป็นเรื่องราวของมหากาพย์รามายานะในแบบไทย)

การแสดงหนังใหญ่ใช้ตัวหุ่นที่ทำจากหนังวัวฟอก และตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น มนุษย์ สัตว์ สถานที่ และวัตถุอื่นๆ สำหรับการเดินเรื่องและการพากย์ คนเชิดหุ่น เป็นผู้เชิดตัวหุ่น ขณะที่วงปี่พาทย์จะเล่นดนตรีประกอบ โดยคนเชิดหุ่นจะเชิดหุ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังจดสีขาว ส่วนที่หลังจอจะติดไฟสว่างไว้ เพื่อให้เงาของหุ่นไปปรากฎบนจอ

1. The passage is about __________ .

1. the Thai culture 2. Nang Yai

3. Thai music 4. Thai performance

ถาม เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ __________ .

 

1. วัฒนธรรมไทย 2. หนังใหญ่ (กล่าวคำนี้บ่อยๆ)

3. ดนตรีไทย 4. การแสดงของไทย

ตอบ 2. Nang Yai

 

2. Puppets are made from __________ .

1. paper 2. metal 3. cowhide 4. plastic

ถาม หุ่นทำมาจาก __________ .

1. กระดาษ 2. โลหะ 3. หนังวัว 4. พลาสติก

 

2. ตอบ 3. cowhide

 

3. The word “ancient” in line 1 is closest in meaning to __________ .

1. big 2. popular 3. amazing 4. old

ถาม คำว่า “ancient” ในบรรทัดที่ 1 มีความหมายใกล้เคียงกับ __________ .

1. ใหญ่ 2. แพร่หลาย 3. ฉงน 4. เก่าแก่

ตอบ 4. Old ancient = old (เก่าแก่ โบราณ)

 

4. Which of the following art forms is not included in Nang Yai performance?

1. dancing 2. music 3. designing 4. literature

ถาม รูปแบบศิลปะไหนต่อไหนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในการแสดงหนังใหญ่?

ตอบ 1. Dancing

 

ลอกจากบรรทัดที่ 3 มี designing, carving, manual manipulator music, literatura ที่ไม่มีก็คือ ข้อ 1. dancing

 

------------------------------------------------

 

49. I missed _________ lecture by Professor Jackson this morning because I haven’t finished

_________ studying.

1. a, a 2. the, the

3. blank, blank 4. the, blank

ตอบ 4 ใช้ “the” กับคำนามที่แสดงความหมายชี้เฉพาะเจาะจง start หรือ finish + n.

ไม่มี Article

 

50. What impressed us _________ most about _________ book was its vivid language.

1. blank, blank 2. blank, the

3. the, the 4. the, a

ตอบ 3 ใช้ the นำหน้าขั้นสุดและส่วนหลังต้องใช้ the เป็นการชี้เฉพาะว่าเป็นหนังสือเล่มไหน

 

51. Watching _________ TV. And listening to _________ radio all day is useless.

1. the, a 2. a, a

3. a, the 4. blank, the

ตอบ 4 ไม่ใส่ Article ในสำนวน watch television แต่ใช้ listen to the radio

 

52. Tom works part – time by playing _________ guitar in a pub.

1. a 2. an

3. the 4. blank

ตอบ 3 ใช้ article “the” กับคำนามที่เป็นชื่ออุปกรณ์ดนตรีชนิดต่างๆ เช่น guitar, violin,

flute, saxophone, xylophone

 

53. Smoking affects the flow of _________ blood to _________ brain.

1. blank, blank 2. the, blank

3. blank, the 4. blank, a

ตอบ 3 blood (เลือด) เป็นนามนับไม่ได้ ไม่มี article และ brain (สมอง) แสดงเฉพาะเจาะจง

 

ใช้ the

 

 

 

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

54. _________ Democrats won _________ 1997 election by a huge majority.

1. Blank, blank 2. The, the

3. Blank, the 4. The, blank

ตอบ 4 ใช้ the นำหน้านามพรรคการเมือง เป็นชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ใช้ the และ

วัน เดือน ปี ไม่มี article จึงตอบ blank

 

55. _________ new shopping mall is _________ very busy area.

1. The, the 2. A, a

3. The, a 4. A, the

ตอบ 3 ใช้ the แสดงนามชี้เฉพาะว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ย่านธุรกิจหนาแน่นแห่งหนึ่ง

เป็นนามที่ไม่ชี้เฉพาะใช้ a นำหน้า

 

56. What is _________ capital of _________ Canada?

1. blank, blank 2. the, blank

3. a, blank 4. the, the

ตอบ 2 ใช้ the กับนามที่เจาะจงหรือสิ่งเดียวว่า the capital เมืองหลวงและไม่ใช้ article

กับชื่อประเทศโดยทั่วไป

 

57. Somsri arrived at _________ Bangkok International Airport I took her to _________ lunch.

1. a, a 2. the, a

3. blank, blank 4. the, the

ตอบ 3 ไม่ใช้ article หน้ามื้ออาหาร และชื่อสนามบิน

 

58. Generally speaking, _________ more expensive the stereo, _________ better it is.

1. a, a 2. the, the

3. the, blank 4. blank, blank

ตอบ 2 ใช้ the นำหน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าที่ขนาน 2 ตอน The more…., the better

 

59. _________ atmosphere in _________ courtroom was tense.

1. An, a 2. The, a

3. The, the 4. An, the

ตอบ 3 ใช้ the แสดงการชี้เฉพาะเจาะจงถึงเหตุการณ์ว่าบรรยากาศในศาลตึงเครียดใช้ the

 

 
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

ทำสองช่อง

เลือกคำตอบที่มีที่สุดในบทสนทนา

Conversation 1: Two roommates are trying to decide what to have for dinner.

Pat : I’m too tried to cook. ............... (60) ............... ?

Linda : That would be nice. ............... (61) ............... ?

Pat : Let’s go the Chinese restaurant againg. I like the food there.

Linda : But we just went there last week. ............... (62) ............... .

Pat : The Thai restaurant? You mean the one opposite the Chinese restaurant?

Linda : ............... (63) ............... . I think the food at the Chines restaurant is rather only.

............... (64) ............... . Besid, the Thai food at that place is very delicious.

Pat : ............... (65) ............... ? Have you ever eaten there before?

Linda : Yes. A Thai friend took me to lunch there last month.

Pat : OK. Let’s go there, then.

 

บทสนทนา 1 : เพื่อนร่วมห้องสองคน แพทและลินดากำลังพยายามตัดสินใจว่าจะไปทานข้าวเย็นที่ไหนดี

60. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. Shall we have a rest 2. Let’s eat out tonight, okay

3. How about you 4. Whose turn is tonight

ตอบข้อ 2. Let’s eat out tonight, okay

คำอธิบาย บทสนทนาเริ่มด้วย แพท : “ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว .....?”

แพทเริ่มต้นพูดว่าเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว ดังนั้นจึงน่าจะเอ่ยชวนไปทานอาหารเย็นนอกบ้าน ข้อ 2. คืนนี้ไปทานข้าวนอกบ้านดีกว่าไหม ข้อนี้ถูกต้อง ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับคำพูดของแพทก่อนหน้า

 

61. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. Where would you like to go 2. Do you think we really are

3. Do we have enough time 4. Who would go with us

ตอบข้อ 1. Where would you like to go

คำอธิบาย ลินดา : “ก็ดีเหมือนกัน .....?”

แพท : “ไปที่ร้านอาหารจีนกันอีกดีกว่า ฉันชอบอาหารที่นั้น”

ดูจากคำตอบของแพทที่ชวนไปร้านอาหารจีน ลินดาจึงน่าจะถามว่าไปไหนดี ข้อ 1. “คุณอยากไปไหนล่ะ” จึงถูกต้อง ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับบทสนทนา

 

62. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. You may like to have Thai food, then

2. You can choose where you like to go

3. I’d rather go to the Thai restaurant instead

4. I’ve heard about a good Thai restaurant

ตอบข้อ 3. I’d rather go to the Thai restaurant instead

คำอธิบาย ลินดา : แต่เราเพิ่งไปที่ร้านนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว .......

แพท : ร้านอาหารไทยร้านนั้นนะเหรอ

คุณหมายถึงร้านที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนนะเหรอ คำตอบที่แพทที่ถามว่าร้านอาหารไทยร้านนั้นนะหรือ แสดงว่า ลินดาต้องพูดว่าอยากไปร้านอาหารไทย ข้อ 3. จึงถูกต้อง

 

63. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. That’s right 2. Oh, come on

3. Really 4. That’s a good idea

ตอบข้อ 1. That’s right

คำอธิบาย ลินดา : ....... ฉันคิดว่าอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับอาหารจีนค่อนข้างจะมันไปหน่อย จากการที่แพทถามยํ้าว่าใช่ร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนหรือเปล่า ลินดาจึงควรตอบว่า “ใช่แล้ว” ข้อ 1. จึงถูกต้อง That’s right = “ถูกต้องแล้ว”

 

64. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. But I like its atmosphere 2. I prefer Thai food to Chinese

3. And I don’t want to eat out 4. I enjoy all kinds of food

ตอบข้อ 2. I prefer Thai food to Chinese

คำอธิบาย ลินดา : ....... นอกจากนั้น อาหารไทยที่นั่นก็อร่อยมาก จากข้อมูลข้างหลังที่พูดถึงอาหารไทยที่ร้านนั้นอร่อยมาก ลินดาจึงน่าจะพูดที่เกี่ยวกับอาหารไทย ดังนั้น ข้อ 2. จึงถูกต้อง ข้อ 2. “ฉันชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารจีน” ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เกี่ยวกับอาหารไทย

 

65. เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. Are you hungry 2. How do you like the food

3. Can you hurry up 4. How do you know

 

ตอบข้อ 4. How do you know

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม614,595 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด403,688 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ส.ค. 2561

CONTACT US

0863623059
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก