lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบเก่ากฎหมายการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบเก่ากฎหมายการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย

********************

 

1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ

ก 20 กุมภาพันธ์

ข 21 กุมภาพันธ์

ค 22 กุมภาพันธ์

ง 23 กุมภาพันธ์

 

2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา

ก 14 มาตรา

ข 15 มาตรา

ค 16 มาตรา

ง 17 มาตรา

 

3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด

ก นายสมัคร สุนทรเวช

ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์

ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 

4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด

ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น

ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม

ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า

 

5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ

ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ข ก.ค.ศ.

ค สำนักงานเขตพื้นที่

ง คณะกรรมการเขตพื้นที่

 

6.ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน

ก 180 วัน

ข 90 วัน

ค 60 วัน

ง 30 วัน

 

7.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง

ก 4

ข 5

ค 6

ง 7

 

8.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ก 4 คน

ข 6 คน

ค 8 คน

ง ทั้ง 9 คน

 

9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ก 21

ข 27

ค 28

ง 29

 

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด

ก 7 หมวด

ข 8 หมวด

ค 9 หมวด

ง 10 หมวด

 

11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก 20 กุมภาพันธ์

ข 11 มิถุนายน

ค 19 สิงหาคม

ง 23 ธันวาคม

 

12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก

ก มาตรา 18

ข มาตรา 21

ค มาตรา 22

ง ทุกข้อ

 

13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้

ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย

ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้

 

14.วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..

ก ราชการกำหนด

ข รัฐบาลกำหนด

ค ก.ค.ศ.กำหนด

ง ค.ร.ม.กำหนด

 

15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ

ก 4

ข 5

ค 6

ง 7

16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ก มาตรา 82

ข มาตรา 90

ค มาตรา 96

ง มาตรา 100

 

17.ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก 90 วัน

ข 60 วัน

ค 30 วัน

ง 120 วัน

 

18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที

ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ข ลาออกจากราชการ

ค ตาย

ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว

 

19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด

ก ว่ากล่าวตักเตือน

ข ภาคทัณฑ์

ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%

ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท

ก 100 บาท

ข 200 บาท

ค 300 บาท

ง 500 บาท

 

21.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ

ก รัฐมนตรีว่าการฯ

ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค เลขาธิการ ส.พ.ฐ.

ง เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

22.คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน

ก 28 คน

ข 27 คน

ค 23 คน

ง 21 คน

 

23.วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ

ก 24 ธันวาคม

ข 20 สิงหาคม

ค 21 กุมภาพันธ์

ง 12 มิถุนายน

 

24.คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ก ครู

ข คณาจารย์

ค ผู้บริหารสถานศึกษา

ง ผู้บริหารการศึกษา

 

25.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...

ก สก.สค.

ข ครุสภา

ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง คุรุสภา

26.ข้อใดคือรายได้ของสภาครู

ก ค่าธรรมเนียม

ข เงินอุดหนุน

ค ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

27.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน

ก 23 คน

ข 21 คน

ค 17 คน

ง 15 คน

 

28.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง

ก วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า

ข มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง

ค ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด

ง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 

29.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน

ก 3

ข 4

ค 5

ง 6

 

30.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด

ก มาตรฐานการปฏิบัติตน

ข มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

31.คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด

ก ภาคทัณฑ์

ข ตักเตือน

ค เพิกถอนใบอนุญาต

ง ยกข้อกล่าวหา

 

32. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ

ก กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

ข ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

ง ถูกทุกข้อ

 

33.การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด

ก การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6

ข การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3

ค การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ง ถูกทุกข้อ

 

34.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?เด็ก?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด

ก เยาวชนอายุ 7 ? 18 ปี

ข เด็กอายุระหว่าง 7 ? 16 ปี

ค เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

ง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

 

35.ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ภายใน.........นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง

ก 7 วัน

ข 15 วัน

ค หนึ่งเดือน

ง เก้าสิบวัน

 

36.ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ก นายกรัฐมนตรี

ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

37. ?มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา?จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ก หมวด 4

ข หมวด 6

ค หมวด 8

ง หมวด 9

 

38.วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ

ก 19 สิงหาคม

ข 20 สิงหาคม

ค 20 ธันวาคม

ง 24 ธันวาคม

 

39.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?ผู้สอน?ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด

ก ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

ข ครู

ค คณาจารย์

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

40.ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด

ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข นายกรัฐมนตรี

ค เลขาธิการ สพฐ.

ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

41.ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก ย่างเข้าปีที่เจ็ด

ข เจ็ดปี

ค เจ็ดปีบริบูรณ์

ง ไม่เกินเจ็ดปี

 

42.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ง ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

43.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ

ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ค อ.ก.ค.ศ.

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

44.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?พนักงานเจ้าหน้าที่?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ก เลขาธิการ ส.พ.ฐ

ข ปลัดกระทรวง

ค รัฐมนตรี

ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

 

45.ตรงกับความหมายของ ?การศึกษาตลอดชีวิต?ตามพระราชบัญญัติฯ

ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

ค การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม

ง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

46.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ

ก 6 ข้อ

ข 5 ข้อ

ค 4 ข้อ

ง 3 ข้อ

 

47.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา

ก มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

ข มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

ค ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา

ง ทุกข้อ

 

48.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง ถึง....

ก พ่อแม่ของบุคคลนั้น

ข ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น

ค ความสามารถของบุคคลนั้น

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

49.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ

ก 1

ข 2

ค 3

ง 4

 

50.สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง

ก การศึกษาตามอัธยาศัย

ข การศึกษาในระบบ

ค การศึกษานอกระบบ

ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้

 

51.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

ก 1

ข 2

ค 3

ง 4

 

52.ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข โรงเรียน

ค ศูนย์การเรียน

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

53.การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก....

ก พัฒนาการของผู้เรียน

ข ความประพฤติ

ค สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

54.การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ

ก 6

ข 5

ค 4

ง 7

 

55.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน

ก 27

ข 59

ค 31

ง 26

 

56.ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ก ผู้แทนองค์กรชุมชน

ข ผู้แทนองค์กรเอกชน

ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น

 

57.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก 4

ข 3

ค 2

ง 5

 

58.ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ก รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

ข รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

ค รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา

ง รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา

59.การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด

ก ปริมาณสถานศึกษา

ข จำนวนประชากร

ค วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

ง ทุกข้อถูกต้อง

 

60.มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

ก มาตรา 8

ข มาตรา 39

ค มาตรา 10

ง มาตรา 22

 

61.การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ

ก ความรู้ คุณธรรม

ข กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

ค พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย

ง เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด

 

62.ตามพระราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด

ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ข ครู

ค สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

63.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ก ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย

ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

64.หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ

ก โรงเรียน

ข โรงเรียนเอกชน

ค สพท.

ง สพฐ.

 

65.ข้อใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

ก ระดับก่อนประถมศึกษา

ข ระดับประถมศึกษา

ค ระดับมัธยมศึกษา

ง ทุกข้อ

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

66.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ

ก 1 ประเภท

ข 2 ประเภท

ค 3 ประเภท

ง 4 ประเภท

 

67.ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ?คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา? คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ

ก รัฐมนตรี

ข เลขาธิการ สพฐ.

ค ปลัดกระทรวง

ง ผู้อำนวยการสำนักฯ

 

68.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด

ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ข หนึ่งเดือน

ค สิบห้าวัน

ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

 

69.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้

ก 7 กรกฎาคม

ข 24 ธันวาคม

ค 12 มิถุนายน

ง 21 กุมภาพันธ์

 

70.ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ก ส่วนกลาง

ข เขตพื้นที่การศึกษา

ค สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

ง ทุกข้อ

 

71.หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

ก สำนักงานรัฐมนตรี

ข สำนักงานปลัดกระทรวง

ค สพฐ.

ง สอศ.

 

72.การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็น

ก กฎกระทรวง

ข ประกาศกระทรวง

ค ระเบียบกระทรวง

ง พระราชบัญญัติฯ

 

73.ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง

ก ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา

ข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ง เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ

 

74.คณะกรรมการในข้อใดมีหน้าที่...พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา...การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...ฯ

ก คณะกรรมการสภาการศึกษา

ข คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ง คณะกรรมการอุดมศึกษา

 

75.หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย

ข ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ

ค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

76.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ

ก 1 ชุด

ข 2 ชุด

ค 3 ชุด

ง 4 ชุด

 

77.หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ

ก กระทรวงศึกษาธิการ

ข สพฐ.

ค สพท.

ง โรงเรียน

 

78.ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้

ก สำนักงานปลัดกระทรวง

ข สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน

ค โรงเรียน

ง เฉพาะข้อ ก และ ข

 

79.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด

ก ปลัดกระทรวง

ข รองปลัดกระทรวง

ค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

ง เลขาฯปลัดกระทรวง

 

80.ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด

ก ยุบเลิก

ข โอน

ค ยุบ

ง แยก

 

81.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด

ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค สถานศึกษา

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

82.ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ

ก การรักษาราชการแทน

ข การปฏิบัติราชการแทน

ค การรักษาการในตำแหน่ง

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

83.สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด

ก สพฐ.

ข สกอ.

ค สอศ.

ง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

84.การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.

ก สำนักทดสอบทางการศึกษา

ข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ค สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง สำนักทดสอบกลาง

 

85.การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.

ก กลุ่มอำนวยการ

ข กลุ่มบริหารงานบุคคล

ค กลุ่มนโยบายและแผน

ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

86.การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้

ก ประธาน อ.ก.ค.ศ.

ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ง เฉพาะข้อ ก และ ข

 

87.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ก สามสิบวัน

ข หกสิบวัน

ค เก้าสิบวัน

ง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

 

88.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร

ก รัฐมนตรี

ข คณะรัฐมนตรี

ค เลขาฯ สพฐ.

ง ปลัดกระทรวง

 

89. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ

ก ภาคทัณฑ์

ข ให้ออก

ค ลดขั้นเงินเดือน

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

90.ข้อใดไม่ถือเป็น ?เงินเดือน?

ก เงินวิทยฐานะ

ข เงินประจำตำแหน่ง

ค เงินเดือน

ง เฉพาะข้อ ก และ ข

 

91.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ ?กงช.?

ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค ปลัดกระทรวง

ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

92.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ?กงช.?

ก ปลัดกระทรวง

ข เลขาธิการ ก.พ.

ค อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

 

93.วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ก รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ข รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

ค รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

94.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข นายกรัฐมนตรี

ค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

95.วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ

ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

ค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

 

96.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก 24 ธันวาคม

ข 21 กุมภาพันธ์

ค 12 มิถุนายน

ง 20 สิงหาคม

 

97.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด

ก สกสค.

ข กงช.

ค สพฐ.

ง สพท.

 

98.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด

ก หมดอายุ

ข ถูกสั่งเพิกถอน

ค ถูกสั่งพักใช้

ง ทุกข้อที่กล่าวมา

 

99.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่

ก เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ

ข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ค แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

ง ทุกข้อ

 

100.จากข้อความ ?ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ? เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด

ก จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ค จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 

 

 

 

 

เฉลย.......

 

1-ข 2-ง 3-ข 4-ง 5-ข 6-ก 7-ข 8-ข 9- ค10-ค 11-ง 12-ง 13-ง 14- ค15-ก 16-ค 17-ก 18- ข19- ข 20-ข 

 

21-ข 22- ค23-ง 24-ข 25-ง 26-ง 27-ค 28-ง 29-ก 30-ก 31-ง 32-ง 33-ค 34-ค 35-ค 36- ข37-ข 38-ข 

 

39-ก 40-ก 41-ก 42- ข43- ข 44-ค 45-ง 46-ง 47- ง 48-ค 49-ค 50-ง 51-ข 52- ง53-ง 54-ค 55-ค 56-ง 

 

57-ค 58-ข 59-ง 60-ข 61-ง 62-ค 63-ข 64- ค 65-ง 66-ข 67-ค 68-ก 69-ก 70-ง 71-ก 72- ก73-ก 74-ค 

 

75-ก 76-ข 77- ก 78-ง 79-ก 80-ก 81-ง 82-ค 83-ง 84-ก 85-ข 86-ง 87-ก 88-ข 89-ข 90-ง 91-ข 92-ข 

 

93- ก 94-ข 95-ข 96-ก 97-ก 98-ง 99-ง 100- ข

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม616,019 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด404,790 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 ส.ค. 2561

CONTACT US

0863623059
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก